تروپونین -TROPONIN

نحوه آماده سازی بیمار
نیاز به ناشتایی ندارد
نوع نمونه گیری
سرم یا پلاسما یا خون تام بر حسب روش آزمایش
علت درخواست
:1-سکته قلبی 2-آسیب به ماهیچه قلب 3-نارسایی مزمن کلیوی
تفسیر نتایج
ترو پونین ها گروهی از پروتیین های موجود در بدن و ماهیچه های قلب هستند.کمپلکس تروپونین شامل سه زیرگروه به نامهای CTNI/CTNT/CTNC می باشد که با کنک یکدیگر انقباضات ماهیچه ای را تنظیم و کنترل می کنند و هر سه به عنوان مارکر های اختصاصی برای تشخیص حمله قلبی بکار میروند از میان این سه تروپونین I برای تشخیص حمله قلبی حاد اختصاصی تر از نوع دیگر است .تروپونین در فاصله زمانی 6-4 ساعت پس از درد قفسه سینه جهت تشخیص وقوع حمله قلبی مورد استفاده قرار می گیردو مجموعا 3-2 تست تروپونین طی مدت زمان 16-12 ساعت پس از مراجعه به اورژانس انجام می شود. تفسیر: زنان : 0.04 مردان : 0.1