آلانین آمینوترانسفراز -ALAT(GPT)

نحوه آماده سازی بیمار
نیاز به ناشتایی نیست.حداقل 3 روز قبل از انجام آزمایش از مصرف الکل وتزریق عضلانی خودداری شود.از فعالیت بدنی شدید خودداری شود.
علت درخواست
زرد شدن چشم ها و صورت، عفونت، دردقلب، دردشکم و صفرا، اسهال و استفراغ
تفسیر نتایج
زیر 41 در مردان: نرمال، زیر 31 در زنان: نرمال
نویسنده
دکتر گیتی امیدواری