تست تحمل گلوکز -GTT

نحوه آماده سازی بیمار
:12 ساعت ناشتایی .بیماران حامله نیازی به ناشتایی ندارند.بیمار باید فعالیت داشته باشدو دریافت غذای کافی با کربوهیدرات کافی(حداقل 150گرم کربوهیدرات در روز)از 3 روز قبل داشته باشد. 100 گرم گلوکز خوراکی مصرف و بعداز 1 ساعت نمونه خون گرفته می شود تا 3 بار هر 1 ساعت.
علت درخواست
GTT عمدتا برای تشخیص دیابت شیرین حاملگی استفاده می شود.از این تست برای تشخیص دیابت شیرین نوع 1و2 هم استفاده می شود ولی خیلی مطلوب نیست. علت درخواست:دیابت و دیابت بارداری
تفسیر نتایج
: قند پلاسمای ناشتا کمتر از mg/dl 95 قندپلاسمای یک ساعت بعداز GTT کمتر از mg/dl180 قند پلاسمای دوساعت بعد از GTT کمتر از mg/dl 155 قند پلاسمای سه ساعت بعد از GTT کمتر از mg/dl 140 اگر دو نمونه خون برابر یا بیش از نتایج فوق باشد ،فرد مبتلا به دیابت بارداری است.اگر قند خون در یک نمونه خون،برابر یا بیش از نتایج فوق باشد آزمایش GTT باید در هفته ی 36-32 بارداری ،با 100 گرم گلوکز تکرار شود.افرادی که میزان قندشان در هر 4 مورد کمتر از مقادیر مندرج در جدول است طبیعی در نظر گرفته می شود.