پروتیین توتال -Total pro

نحوه آماده سازی بیمار
نیاز به ناشتایی ندارد.
علت درخواست
1-برای تشخیص سوء تغذیه وتعیین وضعییت تغذیه ای بیماران ثبت می گردد. 2-بررسی عملکرد کبد و کلیه
تفسیر نتایج
پروتیین کل که میزان کل پروتیین رادر خون نشان می دهد. تفسیر: 4/6 – 3/8