آلبومین -Albumin

نحوه آماده سازی بیمار
1-نیاز به ناشتایی نمی باشد. 2-از مصرف غذاهای پرچرب قبل از انجام آزمایش اجتناب گردد. 3-سن و جنس بیمار در برگه آزمایش ثبت گردد.
نوع نمونه گیری
سرم،پلاسما همراه با EDTA یا هپارین
علت درخواست
1-بررسی عملکرد کبد وکلیه 2-ارزیابی قبل از جراحی 3-بررسی وضعیت تغذیه به ویژه در بیماران بستری آلبومین عمده ترین پروتیین خون است که در کبد ساخته می شود و بافتها و سلولها را از آسیب رادیکال های آزاد محافظت می نماید.همچنین بافر عمده بدن است و تعادل اسمزی را حفظ می کند.
تفسیر نتایج
بزرگسالان 2/5 -5/3