آمیلاز -Amylase

نحوه آماده سازی بیمار
1-نیاز به ناشتا بودن نیست. 2-در مورد جمع آوری ادار 24 ساعته ،ساعت 8 صبح مثانه باید تخلیه گشته و ادرار دور ریخته شود و پس از آن تا ساعت 10 ادرار در ظرف ادرار جمع آوری گردد.
نوع نمونه گیری
سرم ،پلاسما همراه با EDTA یا هپارین و ادرار
علت درخواست
1-درد شدید شکمی 2-کاهش اشتها،استفراغ
تفسیر نتایج
در سرم 100> در ادرار 24 ساعته 400>