سدیمانتاسیون گلبولهای قرمز خون -ESR

نحوه آماده سازی بیمار
نیاز به ناشتایی ندارد.
علت درخواست
تب و درد، درد فعال عضلات
تفسیر نتایج
کمتر از 20 در مردان نرمال، کمتر از 30 در زنان نرمال
نویسنده
دکتر گیتی امیدواری