اوریک اسید -URIC ACID

نحوه آماده سازی بیمار
1-رعایت ناشتایی حداقل 4 ساعت2-حداقل 2 تا 3 روز پیش از انجام آزمایش از مصرف غذاهای پر گوشت خودداری شود
نوع نمونه گیری
سرم، پلاسما، ادرار
علت درخواست
1-دیابت، 2-ورم بافت کلیه، 3-اسیدی بودن خون، 4-ورم پا و درد آن
تفسیر نتایج
در مردان 3.5 تا 7.2 نرمال، در زنان 2.6 تا 6 نرمال
نویسنده
دکتر گیتی امیدواری