• دکترهمه مرجع بهداشت درمان، سلامت و تغذیه
  منو اصلی

  قند 2 ساعته بعد از ناشتا - 2hpp

  نحوه آماده سازی بیمار

  :1- نمونه خون راس 2 ساعت از زمان شروع غذا خوردن از بیمار گرفته می شود.
  2- مدت زمانی که غذا میل می شود نباید بیش از 20 دقیقه طول بکشد.
  3-بعداز خوردن غذا به هیچ وجه از چیزهای دیگر اعم از آدامس و آب میوه و...نباید خورده شود.

  نوع نمونه گیری

  سرم خون

  علت درخواست

  دیابت و دیابت بارداری

  تفسیر نتایج

  استرس سطح گلوکز را افزایش می دهد.عدم توانایی فرد در خوردن تمامی غذاها یا بروز استفراغ جزیی و یا شدید بعداز صر ف غذا سطح قند را به صورت کاذب پایین می آورد.
  تفسیر: پایین تر از 140

  نویسنده

  گیتی امیدواری
  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه