آموزش عالی پزشکی ایران

آموزش عالی نهادی کلان در جامعه مدرن است و کسب و کاری مدرن محسوب می شود.