محاسبه گر فشار خون

برای محاسبه فشار خون فقط کافی است اعداد فشار خون تان را در محاسبه گر قرار دهید و پاسخ همه سوالات را براساس راهنما یا گاید لاین جدید فشارخون انجمن قلب امریکا دریافت نمایید.

بخاطر داشته باشید اگر عدد فشارخون را 12 بر روی 8 می خوانید در متن باید بنویسید 120 بر روی 80