تفاهم یا توافق

دکتر فاطمه آذرتاش

view

تفاهم یا توافق

متاسـفانه در ميان مردم، اکثراً تفاهم با توافق اشتباه گرفته ميشود. تفاهم يعني فهـم نزديـک بـه هـم داشتن اما توافق يعني تلاش براي رسيدن به يک فهم نزديک به هم.

افرادي که با هم تفاهم دارند به راحتي و سهولت با هم روزگار ميگذرانند اما آنها که با هم توافق کرده اند ممکن است در طول زمان به توافقات خود پايبند نباشند و از توافق خود عدول کنند. تفـاهم يعنـي من و تو بدون اينکه از قبل با هم توافق کرده باشيم، نظراتمان نزديک به هم است.

اما توافق يعني من و تو لازم است انرژي مصرف کنيم و نظراتمان را به هم نزديک کنيم. تفاهم بدون نياز به صرف انرژي به دلايل مختلف از جمله پيشينه ي همانند، از قبل در همسران وجود دارد.

دليل اصلي اينکـه ذکـر مـيشـود افـرادي کـه تفـاوت زيـاد سـني، فرهنگي اجتماعي، تحصيلي، ديني و ... دارند براي ازدواج با يکديگر مناسب نيستند، ايـن است که اين افراد تفاهم زيادي با هم نخواهند داشت.

تفاوتهاي فرهنگي، قـومي، نـژادي، سني، مذهبي، اجتماعي و تحصيلي باعث ميشـود کـه نگـرش افـراد بـه دنيـا و موضـوعات زندگي متفاوت باشد. وقتي که نگرشها متفاوت باشد تفاهم با مشکل روبرو خواهد شد.

مطمئناً توافق جايگاه بسيار مهمي در زندگي مشترک دارد اما آنچه در مورد انتخاب همـسر مهم است، تفاهم است. براي آنکه بفهميم کانال دکترآذرتاش با چه کسي تفاهم داريم لازم است خودمان را و خواسته هاي خودمان را بشناسيم و از آنجا که ازدواج حـوزه اي اسـت بـا متغيرهـاي متعـدد، وقتي همسران در مورد هر کدام از اين متغيرها فهم نزديک به هم داشـته باشـند، مـيتـوانيم بگوييم که در مورد آن مطلب باهم تفاهم دارند.

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید