رسیدن به وزن نرمال درافرادچاق

حمیدرضابادلی

view

به طوریکه درمردان چاق از 210 نفر،یک نفرودرزنان چاق از هر124 نفر یک نفرشان به وزن نرمال میرسند. ابن احتمال در افراد خیلی چاق بسیارپایین تراست یعنی درمردان از هر1290 یک نفر ودرزنان ازهر677 نفر یک نفر میباشد. ازلحاظ آماری دیده شده کاهش وزن 5 تا 10 درصدی بسیاارمفید وباارزش است و میتوانیم از آن برای رسیدن وزن مطلوب نام ببریم.

بنابراین بسیار واضح است که رسیدن به وزن مطلوب یادشده چقدربرای افراد مشکل می باشد. درهمین مطالعه دیده شده که فقط ازهر 10 نفر یکنفراززنان وازهر12 نفر یک نفر ازمردان توانسته اند فقط 5 درصد ازوزن خود راازدست دهند .

وجالبتر اینکه درهمین مطالعه دیده شده همین افرادی که وزن شان دریکسال کم شد حدود 53 درصد آنهادر2 سال و 78 درصد آنهاظرف 5 سال بعدی دوباره به وزن قبل از رژیم شان رسیدند.

نیجه گیری محققین

برااس مطالعه این محققین مشخص شده، که استراتژی های درمانی چاقی تاکنون تاثیر چشمگیری دردرمان چاقی نداشتند

 

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید