TIBC

نحوه آماده سازی بیمار
:1-رعایت کامل ناشتایی به مدت 12 ساعت 2-از مصرف داروهای مکمل آهن 24 ساعت قبل از نمونه گیری اجتناب گردد
علت درخواست
1- تشخیص فقر آهن در بیماران با علایم کم خونی 2- تشخیص بالا بودن آهن خون در بیماران با سابقه فامیلی هموکروماتوز
تفسیر نتایج
به طور طبیعی آهن مورد نیاز بدن از مواد غذایی جذب شده و پس از پیوستن به ترانسقرین به تمام بدن منتقل می شود. مقدار ترانسفرین موجود در خون به میزان فعالیت کبد و همچنین وضعیت تغذیه ای شخص بستگی دارد. TIBC :مقدار کل آهن قابل اتصال به پروتئین را اندازه گیری می کند و از آن جا که ترانسفرین پروتئین غالب برای اتصال به آهن است این تست روش خوبی برای سنجش غیر مستقیم ترانسفرین است. تفسیر: 440-230