تاثیر مصرف روغن ماهی بر معکوس کردن مضرات رژیم های غذایی پر چرب

view
تاثیر مصرف روغن ماهی بر معکوس کردن مضرات رژیم های غذایی پر چرب 
 در جدیدترین مطالعه ای که درمجله‌ی فیزیولوژی به چاپ رسید نتایج حاکی از آن بوده است نتایج نشان داده است  که  مصرف روغن ماهی و یا مکمل‌های روغن ماهی می تواند تاثیر بسزایی  در کاهش  مضرات  رژیم‌های غذایی پرچرب بر متابولیسم بدن انسان  را داشته باشد. مضرات دنبال کردن  رژیم‌های غذایی پرچرب شامل افزایش وزن، افزایش سطح کلسترول خون و مقاومت به انسولین می باشد که می توانند منجر به بروز چاقی و دیابت نوع دوم گردند.
 ترکیبات شیمیایی ای که درایجاد اختلالات متابولیک ناشی از دنبال کردن رژیم های غذایی پرچرب دخیلند شامل:
       آدپونکتین : میزان سطح قندخون و اسیدهای چرب بدن را تنظیم می‌کند.
     لیپدهای جدید: طی آن کربوهیدرات‌های اضافی به اسیدهای چرب جدید تبدیل میشوند.
       آدپوکین‌ها: پیام رسان های سلولی (سیتوکین)هستند که توسط بافت چربی تولید می گردند.
         لیپولیز: چربی را بمنظور تولید اسیدهای چرب تجزیه می‌ نماید  
اینترلوکین شش: نوعی سیتوکین است که در بروز التهابات بدن نقش دارد.
        فاکتور نکروز تومور آلفا:یک سیتوکین که دربروز  التهابات بدن نقش دارد.
 بدلیل تاثیر مصرف روغن ماهی در افزایش باروری ، کاهش وزن، بهبود سلامت پوست و افزایش انرژی ، امروزه مصرف روغن ماهی بعنوان یک راهکار برای مقابله با بروز بسیاری از عارضه ها معرفی شده است. اگرچه تاکنون تمام  این ادعاها در تحقیقات صورت گرفته در این زمینه  ثابت نشده اند. 
روغن ماهی سرشار از  اسیدهای چرب امگا 3 تری است. مصرف مواد غذایی حاوی اسید چرب امگا تری تاثیر بسزایی  بر بهبود حساسیت به انسولین و مبارزه بابروز التهابات بدن، کاهش میزان چربی بدن و جلوگیری از بروز چاقی در انسان دارد. پژوهشگران  دانشگاه سایو پایولو ی برزیل به مطالعه ی  تاثیر مصرف مکمل های  روغن ماهی بر متابولیسم بدن موشهایی که بوسیله ی  رژیم غذایی  پرچرب تغذیه می‌شدند پرداختند.
این موشها را به مدت 4 هفته با ساپلیمنت روغن ماهی قبل از آغاز یک رژیم غذایی شامل مقادیر زیاد چربی و روغن ماهی قرار دادند. با پایان مدت این رژیم غذایی، دانشمندان نمونه‌هایی از چربی بدن این موشها جدا کرده و آنالیز نمونه‌ها را با نمونه‌های چربی موشهایی که تحت رژیم غذایی پرچرب، بدون روغن ماهی بودند، مقایسه کردند. رژیم غذایی پر چرب باعث بروز تغییراتی در مسیرهای متابولیکی همچون جذب گلوکز، ترشح آدپونکتین، فاکتور نکروز تومور آلفا، اینترلوکین شش، تجزیه ی چربیهاو ترشح سیتوکینهای پیش التهابی گردید. 
تاثیر مصرف روغن ماهی بر معکوس کردن مضرات رژیم های غذایی پر چرب 
 در جدیدترین مطالعه ای که درمجله‌ی فیزیولوژی به چاپ رسید نتایج حاکی از آن بوده است نتایج نشان داده است  که  مصرف روغن ماهی و یا مکمل‌های روغن ماهی می تواند تاثیر بسزایی  در کاهش  مضرات  رژیم‌های غذایی پرچرب بر متابولیسم بدن انسان  را داشته باشد. مضرات دنبال کردن  رژیم‌های غذایی پرچرب شامل افزایش وزن، افزایش سطح کلسترول خون و مقاومت به انسولین می باشد که می توانند منجر به بروز چاقی و دیابت نوع دوم گردند.
 ترکیبات شیمیایی ای که درایجاد اختلالات متابولیک ناشی از دنبال کردن رژیم های غذایی پرچرب دخیلند شامل:
       آدپونکتین : میزان سطح قندخون و اسیدهای چرب بدن را تنظیم می‌کند.
     لیپدهای جدید: طی آن کربوهیدرات‌های اضافی به اسیدهای چرب جدید تبدیل میشوند.
       آدپوکین‌ها: پیام رسان های سلولی (سیتوکین)هستند که توسط بافت چربی تولید می گردند.
         لیپولیز: چربی را بمنظور تولید اسیدهای چرب تجزیه می‌ نماید  
اینترلوکین شش: نوعی سیتوکین است که در بروز التهابات بدن نقش دارد.
        فاکتور نکروز تومور آلفا:یک سیتوکین که دربروز  التهابات بدن نقش دارد.
 بدلیل تاثیر مصرف روغن ماهی در افزایش باروری ، کاهش وزن، بهبود سلامت پوست و افزایش انرژی ، امروزه مصرف روغن ماهی بعنوان یک راهکار برای مقابله با بروز بسیاری از عارضه ها معرفی شده است. اگرچه تاکنون تمام  این ادعاها در تحقیقات صورت گرفته در این زمینه  ثابت نشده اند. 
روغن ماهی سرشار از  اسیدهای چرب امگا 3 تری است. مصرف مواد غذایی حاوی اسید چرب امگا تری تاثیر بسزایی  بر بهبود حساسیت به انسولین و مبارزه بابروز التهابات بدن، کاهش میزان چربی بدن و جلوگیری از بروز چاقی در انسان دارد. پژوهشگران  دانشگاه سایو پایولو ی برزیل به مطالعه ی  تاثیر مصرف مکمل های  روغن ماهی بر متابولیسم بدن موشهایی که بوسیله ی  رژیم غذایی  پرچرب تغذیه می‌شدند پرداختند.
 در جدیدترین مطالعه ای که درمجله‌ی فیزیولوژی به چاپ رسید نتایج حاکی از آن بوده است نتایج نشان داده است  که  مصرف روغن ماهی و یا مکمل‌های روغن ماهی می تواند تاثیر بسزایی  در کاهش  مضرات  رژیم‌های غذایی پرچرب بر متابولیسم بدن انسان  را داشته باشد. مضرات دنبال کردن  رژیم‌های غذایی پرچرب شامل افزایش وزن، افزایش سطح کلسترول خون و مقاومت به انسولین می باشد که می توانند منجر به بروز چاقی و دیابت نوع دوم گردند.
 ترکیبات شیمیایی ای که درایجاد اختلالات متابولیک ناشی از دنبال کردن رژیم های غذایی پرچرب دخیلند شامل:
       آدپونکتین : میزان سطح قندخون و اسیدهای چرب بدن را تنظیم می‌کند.
     لیپدهای جدید: طی آن کربوهیدرات‌های اضافی به اسیدهای چرب جدید تبدیل میشوند.
       آدپوکین‌ها: پیام رسان های سلولی (سیتوکین)هستند که توسط بافت چربی تولید می گردند.
         لیپولیز: چربی را بمنظور تولید اسیدهای چرب تجزیه می‌ نماید  
اینترلوکین شش: نوعی سیتوکین است که در بروز التهابات بدن نقش دارد.
        فاکتور نکروز تومور آلفا:یک سیتوکین که دربروز  التهابات بدن نقش دارد.
 بدلیل تاثیر مصرف روغن ماهی در افزایش باروری ، کاهش وزن، بهبود سلامت پوست و افزایش انرژی ، امروزه مصرف روغن ماهی بعنوان یک راهکار برای مقابله با بروز بسیاری از عارضه ها معرفی شده است. اگرچه تاکنون تمام  این ادعاها در تحقیقات صورت گرفته در این زمینه  ثابت نشده اند. 
روغن ماهی سرشار از  اسیدهای چرب امگا 3 تری است. مصرف مواد غذایی حاوی اسید چرب امگا تری تاثیر بسزایی  بر بهبود حساسیت به انسولین و مبارزه بابروز التهابات بدن، کاهش میزان چربی بدن و جلوگیری از بروز چاقی در انسان دارد. پژوهشگران  دانشگاه سایو پایولو ی برزیل به مطالعه ی  تاثیر مصرف مکمل های  روغن ماهی بر متابولیسم بدن موشهایی که بوسیله ی  رژیم غذایی  پرچرب تغذیه می‌شدند پرداختند.
این موشها را به مدت 4 هفته با ساپلیمنت روغن ماهی قبل از آغاز یک رژیم غذایی شامل مقادیر زیاد چربی و روغن ماهی قرار دادند. با پایان مدت این رژیم غذایی، دانشمندان نمونه‌هایی از چربی بدن این موشها جدا کرده و آنالیز نمونه‌ها را با نمونه‌های چربی موشهایی که تحت رژیم غذایی پرچرب، بدون روغن ماهی بودند، مقایسه کردند. رژیم غذایی پر چرب باعث بروز تغییراتی در مسیرهای متابولیکی همچون جذب گلوکز، ترشح آدپونکتین، فاکتور نکروز تومور آلفا، اینترلوکین شش، تجزیه ی چربیهاو ترشح سیتوکینهای پیش التهابی گردید.  ذب گلوکز، ترشح آدپونکتین، فاکتور نکروز تومور آلفا، اینترلوکین شش، تجزیه ی چربیهاو ترشح سیتوکینهای پیش التهابی گردید. 
منبع: medicalnewstoday

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید