داروها

عنوان نام
آزیترومایسین Azithromycin
باکلوفن Baclofen
بلادوننا Belladonna
پنی سیلین بنزاتین Benzathine Penicillin
بیکالوتوماید Bicalutamide
بلیومایسین Bleomycin Sulfate
بوسولفان Busulfan
کپسیتابین Capecitabine
کاربامازپین Carbamazepine
کربولاتین Carboplatin
کسپوفانژین استات Caspofungin Acetate
سفازولین Cefazolin
سفپیم Cefepime Hydrochloride
سفیکسیم Cefixime
سفوروکسیم Cefuroxime
سفوتاکسیم Cefotaxime Sodium
سفاتازیدیم Ceftazidime
سفتی زوکسیم Ceftizoxime Sodium
سفتریاکسون Ceftriaxone Sodium
سلکوسیب Celecoxib
سرماخوردگی کودکان Children Cold
کلرآمفنیکل Chloramphenicol(Ophtalmic)
کلروکین Chloroquine
پریمیدون Primidone
توپیرامات Topiramate
اگزاکاربامازپین Oxcarbazepine
گلی بنکلامید Glibenclamide
پیوگلیتازون Pioglitazone Hydrochloride
آکاربوز Acarbose
انسولین Insulin
رپاگلینید Repaglinide
ماپروتیلین Maprotiline
فلووکسامین Fluvoxamine Maleate
موکلوبماید Moclobemide
کلومیپرامین Clomipramine Hydrochloride
‌نورتریپ‌تیلین Nortriptyline Hydrochloride
فلوکستین Fluoxetine Hydrochloride
سیتالوپرام Citalopram
دی سیکلومین Dicyclomine Hydrochloride
هیوسیامین Hyoscyamine
پروبنسید Probenecid
سولفین پیرازون Sulfinpyrazone
فلوسیتوزین Flucytosine
فلوکونازول Fluconazole
کلوتریمازول Clotrimazole
سفالکسین Cephalexin
سیپروفلوکساسین Ciprofloxacin(Ophthalmic)
کلاریترومایسین Clarithromycin
لووفلوکساسین Levofloxacin
ایزونیازید Isoniazid

صفحه ۲ از ۴, در حال نمایش ۵۰ آیتم از ۱۵۹

ورود به سایت

کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟

نام کاربری ندارید! ثبت نام کنید